Samenwerkingsvoorwaarden 

Algemene voorwaarden

1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;  cliënten: alle (rechts) personen waarmee ImSpa Productions een  overeenkomst tot verkoop van werken van kunstenaars sluit; kunstenaars: alle personen die kunst voor verkoop in opdracht aanbieden via ImSpa Productions. 
 
 
2. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten en/of werkzaamheden en overeenkomsten die door ImSpa Productions worden afgesloten c.q. verricht.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Overeenkomsten worden via e-mail afgesloten, en zijn voor beide partijen bindend.
4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 
3.Voorwaarden bij opdrachten voor Multi media presentaties
 
ImSpa Productions maakt in opdracht van (meestal) kunstenaars Multi media presentaties.
  1. De opdracht voor de presentatie tussen cliënt en ImSpa Productions wordt schriftelijk vastgelegd.
  2. ImSpa Productions is vrij in de begeleidende muziekkeuze, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.
  3. Voorafgaand aan de ontwikkeling van de presentatie worden prijs en leveringscondities schriftelijk overeen gekomen.
  4. Tijdens de ontwikkelingsperiode én voor het definitief produceren, zijn 1 of 2 nader overeen te komen bespreekmomenten tussen cliënt en ImSpa Productions.
  5. Bij akkoord op de inhoud, wordt alvorens tot productie over te gaan, 50% van het overeen gekomen bedrag door de cliënt betaald.
Het resterende bedrag (50%) wordt na ontvangst van de presentatie, binnen 10 werkdagen op naam van ImSpa Productions overgemaakt.
 

4. Bemiddeling
 
1.ImSpa Productions bemiddelt bij verkoop tussen kunstenaars en cliënten, en ontvangt hiervoor bij verkoop van kunstwerken een overeen gekomen percentage. Dit percentage en moment van verrekenen wordt gezamenlijk tussen cliënt en ImSpa Productions afgestemd.
 
 
5. Specifieke voorwaarden bij verkoop van kunstwerken 
5A. Totstandkoming overeenkomst

1. De cliënt vermeldt via het orderformulier een schilderij te willen kopen, en vermeldt de benodigde gegevens op het formulier en verstuurt dit.
2. ImSpa Productions treedt op als intermediair tussen kunstenaar en cliënt.
Dit houdt in dat ImSpa Productions:
a. De elektronische bestelling van de cliënt in behandeling neemt.
b. Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het orderformulier, de opdrachtbevestiging en factuur (incl. 6% BTW) verstuurt via e-mail en per post.
c. Het factuurbedrag namens de kunstenaar incasseert.
d. De verzending verzorgt van het kunstwerk naar cliënt.
e. Zorgt voor betaling van het overeengekomen verschuldigde bedrag aan de kunstenaar.
3. De administratie van ImSpa Productions geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de cliënt aan ImSpa Productions verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door ImSpa Productions verrichte leveringen. ImSpa Productions gebruikt elektronische communicatie als bewijs van transactie met cliënt.  Door het accepteren van de algemene voorwaarden wordt dit tevens door de cliënt erkend. 
 
5B. Prijzen, tarieven en betaling

1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's, inclusief omzetbelasting (6%) en inclusief verzendkosten en transportverzekering, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2. De factuur bedraagt 100% van het aankoopbedrag en wordt door de klant na ontvangst van de opdrachtbevestiging en factuur op rekening van ImSpa Productions overgemaakt.
3. Bij niet tijdige betaling door cliënt, houdt ImSpa Productions zich het recht voor de verkoop te ontbinden. Dit zal altijd vooraf aan cliënt worden gecommuniceerd.
4. Binnen 5 werkdagen, nadat ImSpa Productions het bewijs van betaling heeft ontvangen,  wordt het kunstwerk met bewijs van echtheid, met transport verzonden.
 
5C. Levering, leveringstermijn, schade

1. De levertijd bedraagt maximaal 14 werkdagen na ontvangst van de betaling van het totale aankoopbedrag van het kunstwerk. Dit is afhankelijk van de locatie van de cliënt..
2. Tijdens het transport is het kunstwerk verzekerd. Voorafgaand aan transport wordt het kunstwerk gefotografeerd als bewijs dat er geen beschadigingen waren vóór het transport.
3. Zodra de te leveren kunstwerken op de plaats van bestemming aan cliënt zijn geleverd, gaat het risico van beschadiging over op de cliënt.
4. Indien het geleverde kunstwerk onverhoopte beschadigingen bevat, ontstaan tijdens transport, dient de cliënt ImSpa Productions hiervan binnen 24 uur via e-mail op de hoogte te brengen. De melding dient via e-mail, met een bewijsstuk in de vorm van een foto van het totale kunstwerk, én een detail van de beschadiging, te geschieden.
Retournering van het beschadigde kunstwerk wordt dan, na persoonlijk contact, op kosten van ImSpa Productions verzorgd.
5. Indien de te leveren kunstwerken tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden, dient de koper
zelf contact op te nemen met ImSpa Productions voor het maken van een nieuwe afspraak voor het afleveren van het kunstwerk. Voor een 2e levering zullen wel kosten in rekening worden gebracht, te weten 75% van de hernieuwde transportkosten.
  
5D. Afkoelingsperiode

1. Cliënten van ImSpa Productions hebben het recht om na ontvangst van het kunstwerk, dit binnen 4 werkdagen na ontvangst terug te sturen en de overeenkomst te ontbinden. De hieruit voortvloeiende (transport) kosten zijn voor de cliënt.
De cliënt is verplicht dit vooraf per e-mail aan ImSpa Productions te melden.
2. De kunstwerken kunnen enkel worden geretourneerd in onbeschadigde, verzegelde verpakking. ImSpa Productions zal zorg dragen voor een creditering van de factuur binnen 10 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde kunstwerk. Bij beschadiging welke niet binnen 24 uur aan ImSpa Productions is gemeld, en daardoor wordt beschouwd als beschadiging door cliënt, dient de cliënt het kunstwerk alsnog af te nemen zonder creditering.
 

6. Privacy Statement

De gegevens die door de cliënt ingevuld worden, worden geregistreerd conform de wet persoonsregistratie en worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te verstrekken. ImSpa Productions gaat zeer zorgvuldig met de gegevens van de cliënt om en worden niet aan derden verstrekt, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.
 
 
7. Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de cliënt niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de cliënt of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de cliënt te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
6. Bij niet nakoming van het bovenstaande behoudt ImSpa Productions  het recht om nadere juridische stappen te ondernemen.
 
 

8. Vragen en klachten

1. Wij doen ons uiterste best om u compleet online van dienst te zijn. Daartoe is via onze site zeer veel informatie toegankelijk gemaakt. Mocht u toch nog vragen of klachten hebben dan verzoeken wij u om ons per e-mail hierover te berichten via het contactformulier.
2. ImSpa Productions zal alle vragen en klachten in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk uw e-mail beantwoorden.


9. toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met in Nederland wonende consumenten is het Nederlands recht van toepassing.
 
 
 
 

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston