top of page

GALERIE IMSPA

Tijdelijk geen bezoekadres

0031653268995 / 003153421596 / 0031180415969

STOCK

Naast de genoemde artiesten hebben wij werk in stock van:

Poen de Wijs (lithografie)

Michael Parkes (lithografie)

Sergio Bizzarri (schilderijen)

Hans Vanhorck

Mauro Puccitelli (glaskunst)

Vera Garofalo (schilderijen)

Alfredo Titta (schilderijen)

Evelina Marinangeli (schilderijen)

Marieke Verkerke (schilderijen)

Giuseppe Fioroni (keramiek en schilderijen)

Wij kunnen u ook een portfolio toezenden van de met ons samenwerkende kunstenaars via imspa@imspa.com

PRIVACY STATEMENT

Galerie ImSpa hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Galerie ImSpa, gevestigd te Ridderkerk ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24392599


Persoonsgegevens
Galerie ImSpa houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit houdt in dat wij:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacybeleid;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van leden worden door Galerie ImSpa verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinde: Voor het versturen van uitnodigingen voor exposities en daaraan gerelateerde activiteiten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling kan Galerie ImSpa de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam, achternaam, tussenvoegsel, voorletters;

  • Adres, postcode, woonplaats;

  • Telefoonnummer(s);

  • Emailadres(sen);

Uw persoonsgegevens worden door Galerie ImSpa  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode die u zelf kiest.


Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Gegevens van minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, 


Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

"Don't only practice your art, but force your way into its secrets"

Ludwig van Beethoven

bottom of page